VŠĮ „ŽALIASIS TAŠKAS“ PRIVATUMO POLITIKA

1. Privatumo politikos dalykas ir tikslas.

1.1. VšĮ „Žaliasis taškas“ Privatumo politika parengta įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) nuostatas.

1.2. VšĮ „Žaliasis taškas“ Privatumo politikos tikslas – nustatyti asmens duomenų tvarkymo principus, naudojantis VšĮ „Žaliasis taškas“ teikiamomis paslaugomis, taip pat apibrėžti Jūsų kaip duomenų subjekto teises ir VšĮ „Žaliasis taškas“ kaip duomenų valdytojo pareigas.

1.3. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš mūsų teikiamų paslaugų.

1.4. Šioje Privatumo politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

1.5. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama. Mūsų interneto puslapyje skelbiame aktualią Privatumo politikos redakciją, nurodydami, kokios datos redakcija pateikiama.

 

2. Duomenų valdytojo identifikaciniai duomenys ir veiklos paskirtis.

2.1. VšĮ „Žaliasis taškas“ yra pirmoji ir didžiausia licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Lietuvoje, užsiimanti prekinių pakuočių atliekų tvarkymo koordinavimu.

2.2. VšĮ „Žaliasis taškas“ juridinio asmens kodas – 110884687.

2.3. VšĮ „Žaliasis taškas“ buveinės adresas – Perkūnkiemio g. 2, Vilnius.

 

3. VšĮ „Žaliasis taškas“ renkamų ir tvarkomų asmens duomenų apibūdinimas.

3.1. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome Jums pageidaujant dalyvauti VšĮ „Žaliasis taškas“ vykdomomis švietimo akcijomis: pavyzdžiui, nacionaliniame konkurse „Žalioji olimpiada“ bei pasinaudoti  VšĮ „Žaliasis taškas“ teikiamomis paslaugomis, pavyzdžiui, užsakote Žaliojo taško atliekų rūšiavimo dėžutes.

3.2. Žaliojo taško atliekų rūšiavimo dėžutes galite užsakyti užpildydami užsakymo formą interneto puslapyje www.zaliasistaskas.lt.

3.3. Užsakymo metu yra renkami šie Jūsų asmens duomenys:

3.3.1. Jūsų vardas ir pavardė;

3.3.2. Jūsų gyvenamosios vietos (darbovietės ar kitas) adresas bei pašto kodas, kuriuo pageidaujate, kad būtų pristatytos atliekų rūšiavimo dėžutės;

3.3.3. Jūsų telefono numeris, kuriuo dėžučių pristatymo klausimu galima su Jumis susisiekti;

3.3.4. Jūsų elektroninio pašto adresas, kuriuo dėžučių pristatymo klausimu galima su Jumis susisiekti;

3.3.5. Jūsų sutikimas (išreikštas užpildžius užsakymo formą).

3.4. VšĮ „Žaliasis taškas“ taip pat gali teikti arba pradėti teikti ir kitas paslaugas. Apie tokių paslaugų teikimo metu renkamus ir tvarkomus asmens duomenis, jų kategorijas ir tvarkymo tikslus būsite informuoti konkrečios paslaugos aprašyme interneto puslapyje www.zaliasistaskas.lt arba prie konkrečios internetinės registracijos formos.

3.5. Nacionalinio konkurso „Žalioji olimpiada“ (toliau – Olimpiada) vykdymo metu Jūsų asmens duomenys renkami:

3.5.1. registravimosi Olimpiadoje formoje interneto puslapyje www.zaliasistaskas.lt:

3.5.1.1. kontaktinio asmens (mokytojo) vardas ir pavardė, darbovietė;

3.5.1.2. kontaktinio asmens (mokytojo) elektroninio pašto adresas;

3.5.1.3. kontaktinio asmens (mokytojo) telefono numeris;

3.5.1.4. kontaktinio asmens (mokytojo) sutikimas (išreikštas užpildžius registravimosi formą);

3.5.2. pasirašant rašytinius sutikimus dėl Olimpiados dalyvių (komandos narių) asmens duomenų tvarkymo, nurodytus Nacionalinio konkurso „Žalioji olimpiada“ nuostatų priede Nr. 1:

3.5.2.1. Olimpiados dalyvio (komandos nario) vardas ir pavardė;

3.5.2.2. Olimpiados dalyvio (komandos nario) ugdymo įstaiga ir klasė;

3.5.2.3. Olimpiados dalyvio (komandos nario) atvaizdas (nuotrauka);

3.5.2.4. Olimpiados dalyvio (komandos nario) įstatyminio atstovo vardas ir pavardė bei ryšys su atstovaujamuoju, jei Olimpiados dalyvis yra nepilnametis;

3.5.2.5. Olimpiados dalyvio (komandos nario) ar jo įstatyminio atstovo sutikimas (išreikštas užpildžius sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, nurodytą Nacionalinio konkurso „Žalioji olimpiada“ nuostatų priede Nr. 1.

3.6. VšĮ „Žaliasis taškas“ taip pat vykdo įvairius nenuolatinius edukacinius projektus. Šių projektų metu renkamų ir tvarkomų duomenų kategorijų ir tvarkymo tikslų apibūdinimas yra pateikiamas konkretaus projekto taisyklėse, kurios skelbiamos interneto puslapyje www.zaliasistaskas.lt.

 

4. VšĮ „Žaliasis taškas“ asmens duomenų tvarkymo pagrindų apibūdinimas.

4.1. VšĮ „Žaliasis taškas“ renka ir tvarko šios Privatumo politikos 3.3 punkte išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

4.1.1. Jūsų sutikimas šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis, pateiktas užsakant Žaliojo taško atliekų rūšiavimo dėžutes (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a) punktas);

4.1.2. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį – pristatyti Žaliojo taško atliekų rūšiavimo dėžutes (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b) punktas).

4.2. Tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

4.3. VšĮ „Žaliasis taškas“ renka ir tvarko šios Privatumo politikos 3.5 punkte išvardintus Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a) punktas).

4.4. Teikiant kitas paslaugas VšĮ „Žaliasis taškas“ renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a) punktas) ir / ar siekiant įvykdyti sutartį (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b) punktas) pagal konkrečios paslaugos aprašyme numatytą tvarką.

4.5. Vykdant nenuolatinius edukacinius projektus VšĮ „Žaliasis taškas“ renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis išskirtinai ir tik Jūsų sutikimo pagrindu (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a) punktas) pagal konkretaus projekto taisyklėse numatytą tvarką.

 

5. Duomenų tvarkymo terminų apibūdinimas.

5.1. VšĮ „Žaliasis taškas“  šios Privatumo politikos 3.3.1 – 3.3.4 punktuose, 3.5.1.1 – 3.5.1.3 punktuose, 3.5.2.1 – 3.5.2.4 punktuose  nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarko iki Jūsų sutikimo atšaukimo, o jo neatšaukus ne ilgiau nei 1 metus nuo paslaugos suteikimo arba Olimpiados pasibaigimo dienos. Atšaukus Jūsų sutikimą arba pasibaigus nurodytam terminui Jūsų pateikti šios Privatumo politikos 3.3.1 – 3.3.4 punktuose, 3.5.1.1 – 3.5.1.3 punktuose, 3.5.2.1 – 3.5.2.4 punktuose nurodyti Jūsų asmens duomenys saugiai sunaikinami.

5.2. VšĮ „Žaliasis taškas“ šios Privatumo politikos 3.3.5 punkte, 3.5.1.4 punkte, 3.5.2.5 punkte nurodytą Jūsų sutikimą (išreikštą raštu arba užpildžius registracijos formą), taip pat sutikimo atšaukimą (jei toks pareikštas) saugo vienerius metus nuo paslaugos suteikimo arba Olimpiados pasibaigimo dienos.

5.3. Teikiant kitas paslaugas ar vykdant nenuolatinius edukacinius projektus VšĮ „Žaliasis taškas“ renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (pvz., iki Jūsų sutikimo atšaukimo, iki konkurso pasibaigimo ir pan.). Konkretūs duomenų tvarkymo terminai nurodomi konkrečios paslaugos aprašyme arba konkretaus projekto taisyklėse.

 

6. Atvejai, kuriais Jūsų asmens duomenys teikiami tretiesiems asmenims.

6.1. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti paslaugos teikimą ar organizuoti edukacinius projektus. Pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenys, nurodyti šios Privatumo politikos 3.3.1 – 3.3.4 punktuose, perduodami atliekų rūšiavimo dėžučių pristatymą vykdančiam paslaugos teikėjui, kad šis galėtų suteikti paslaugą. Šios Privatumo politikos 3.5.1.1 – 3.5.1.3 punktuose, 3.5.2.1 – 3.5.2.4 punktuose  nurodyti Jūsų asmens duomenys perduodami Olimpiados organizacines paslaugas teikiančiam paslaugos teikėjui.

6.2. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

6.3. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., aplinkos apsaugos institucijoms, teisėsaugos institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

6.4. Vykdant nenuolatinius edukacinius projektus VšĮ „Žaliasis taškas“ gali pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams – tretiesiems asmenims, kurie gauna asmens duomenis jų tikslams (pvz., konkurso prizą įsteigusi įmonė). Visais atvejais dėl asmens duomenų perdavimo duomenų gavėjams bus gaunamas atskiras Jūsų sutikimas ir duomenų gavėjai bus nurodyti konkretaus projekto taisyklėse.

 

7. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas.

7.1. Reglamentas suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Privatumo politikoje:

7.1.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius. Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Privatumo politikoje. Jeigu šioje Privatumo politikoje pateikta informacija yra Jums nepakankama, galite kreiptis elektroniniu paštu komunikacija@ztl.lt ;

7.1.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti. Šiuo tikslu galite kreiptis elektroniniu paštu komunikacija@ztl.lt ;

7.1.3. Teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų paslaugomis. Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) pateikę rašytinį prašymą arba susisiekę su mumis elektroniniu paštu komunikacija@ztl.lt . Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą mes saugome vienerius metus nuo sutikimo pateikimo arba atšaukimo dienos, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių;

7.1.4. Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami Reglamento reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

7.1.5. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant tam tikroms Reglamente įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti prašymą elektroniniu paštu komunikacija@ztl.lt . Svarbu pažymėti, kad Jūsų pateikti duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus sunaikinti, jeigu Jūs atšauksite savo sutikimą arba pasibaigus šioje Privatumo politikoje nurodytam duomenų tvarkymo terminui;

7.1.6. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms Reglamente įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo. Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti prašymą elektroniniu paštu komunikacija@ztl.lt ;

7.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui. Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašom pateikti prašymą elektroniniu paštu komunikacija@ztl.lt ;

7.2. Siekdami apsaugoti Jūsų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos ar užsakymo anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais registracijos ar užsakymo metu pateiktais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą anketoje nurodytu kontaktu (SMS arba elektroniniu paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji anketiniai duomenys nesutaps su registracijos anketoje nurodytais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar elektroninio pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą. Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu. Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

 

8. Taikomos organizacinės ir techninės priemonės.

8.1. Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo.
8.2. Mūsų paslaugos teikimui pasitelkiami tvarkytojai yra patikimi, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą.

8.3. Visgi, Jūsų informacijos teikimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti pilnai užtikrintas ir nepriklauso nuo mūsų valios, todėl bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

 

9. Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai.

Ši Privatumo politika galioja nuo 2019 m. liepos 5 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje, nurodydami atnaujinimo datą.